Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Symbols of life zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn op internet te raadplegen, via de website www.romeok.sg-host.com Op verzoek worden de Voorwaarden kosteloos toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Symbols of life. Symbols of life is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Symbols of life dit mee binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Symbols of life zijn vrijblijvend. Symbols of life behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Symbols of life.
3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Symbols of life behoudt zich het recht voor om de werkelijke (verzend)kosten in rekening te brengen.
3.4 Symbols of life kan niet aan haar offertes, prijzen of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de offertes, prijzen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat door bijvoorbeeld zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten.
3.5 Prijzen met betrekking tot bestellingen in opdracht dienen vooraf voor 30% van de aankoopprijs te worden voldaan, alvorens deze opdracht wordt uitgevoerd.
3.6 Bij het (laten) uitvoeren van een specifieke opdracht, bestelling in opdracht, is Symbols of life niet aansprakelijk voor eventuele (significante) afwijkingen ten aanzien van de uitgevoerde opdracht. Symbols of life zal er zorg voor dragen dat uw bestelling in opdracht in goede orde wordt uitgevoerd.

4. Retourzendingen
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, kunnen alle artikelen binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst zondermeer geretourneerd worden. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Alvorens over te gaan tot terugzending, dient u daarvan binnen de termijn van dertig(30) werkdagen na aflevering melding te maken bij Symbols of life. Indien er na afloop van deze termijn geen melding is gemaakt dat de geleverde artikelen aan Symbols of life worden teruggezonden, is de koop een feit. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig (uiterlijk dertig (30) werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Indien de artikelen zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Symbols of life na ontvangst en controle van de terugontvangen artikelen de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen dertig (30) dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag (inclusief de betaalde verzendkosten) aan u wordt terugbetaald.
4.2 Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor uw rekening en risico. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Symbols of life geaccepteerd.
4.3 Indien u iets terugstuurt, volg dan onderstaande stappen:
- Stuur binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de artikelen een e-mail naar klantenservice@romeok.sg-host.com zodat Symbols of life uw zending verwacht. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het bestelnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
- Adresseer de artikelen als volgt: Symbols of life, Bremstraat 22, 4625DA, Bergen op Zoom

5. Betalingen
5.1 Betaling is mogelijk op de volgende manieren:
- Vooruitbetaling per bank/giro; U maakt zelf per bank/giro overschrijving het te betalen bedrag over naar bankrekening NL24 RABO 0166.1574.22 t.n.v. Symbols of life onder vermelding van het bestelnummer. Uw verzending wordt verzonden (indien voorradig) zo spoedig mogelijk nadat het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Symbols of life.

6. Aflevering
6.1 Indien artikelen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze verzonden zo spoedig mogelijk nadat de betaling is ontvangen.
6.2 Indien artikelen niet uit voorraad leverbaar zijn, zal Symbols of life u hierover binnen vijf (5) werkdagen na bestelling informeren en u een indicatie van de leveringstermijn van uw bestelling doorgeven. Indien bezorging binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Symbols of life is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde bezorgtermijnen.
6.3 De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Symbols of life bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Symbols of life verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Symbols of life daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Symbols of life de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 De aansprakelijkheid van Symbols of life uit hoofde van de overeenkomst betreffende alle door Symbols of life geleverde goederen zijn onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen geleverd zijn. Alleen schade aan goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking, iedere indirecte schade is altijd uitgesloten.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Symbols of life (dan wel door u ingeschakelde derden), is Symbols of life niet aansprakelijk.
9.2 De administratie van Symbols of life geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Symbols of life in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Symbols of life gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Symbols of life kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Overige bepalingen
11.1 Indien een of meer van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Symbols of life in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Symbols of life vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Symbols of life is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.3 De website www.romeok.sg-host.com geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Symbols of life is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.
11.4 Al onze producten zijn handwerk wat inhoudt dat geen enkel beeld identiek is. Symbols of Life is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van de originele opdracht. Het betreft handwerk waardoor kleine nuanceverschillen niet uitgesloten kunnen worden.
11.5 Al onze producten zijn van gelegaliseerde houtsoorten. Wij zijn niet aansprakelijk voor houtkwaliteitsverschillen of herkomst van de houtsoorten.
11.6 Symbols of Life is niet aansprakelijk voor beelden en urnen en andere producten die in opdracht van de klant gemaakt worden, wanneer blijkt dat deze producten auteursrechtelijk beschermd zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.